Incapacitacions, Tuteles i Filiacions

abogados incapacitación

La capacitat jurídica és l’aptitud de les persones per ser titular de drets i obligacions. Aquesta capacitat és igual per a tothom. Tanmateix, la capacitat d’obrar —aptitud per exercir els drets i les obligacions dels quals som titulars— no és igual per a tots. Així, doncs, hi ha persones que estan incapacitades i que, per tant, necessitaran una altra persona per poder exercitar els seus drets i obligacions. En aquests casos, el millor és comptar amb els serveis d’advocats per a incapacitació que ens guiïn en aquesta qüestió.

Requisits per reclamar incapacitat

Això no obstant, cal que la persona incapacitada compleixi alguns requisits o tingui alguna malaltia física o psíquica que li impedeixi prendre decisions amb criteri i amb llibertat. En aquests casos, pot ser necessari que un jutge, a través d’un procés judicial que és susceptible de ser revertit, incapaciti judicialment un subjecte, determinant la durada i els límits d’aquesta incapacitació i assignant la tutela o curatela de l’incapacitat. A més, el jutge podrà determinar l’internament de l’incapacitat en un centre psiquiàtric o geriàtric, si bé això no és habitual i només passa en casos excepcionals.


Sens dubte, aquest procés és llarg i complicat i és per això que, sí o sí, el millor és comptar amb els serveis d’advocats per a incapacitació, experts en aquesta qüestió. Aquests professionals del dret no només ens guiaran en el procés judicial d’incapacitació, sinó que, a més, podran aconsellar el tutor o el curador nomenat pel jutge competent en l’exercici de les seves funcions.

Designar un tutor per incapacitat

Això és molt important, ja que l’objectiu del tutor és completar la capacitat de l’incapacitat, de manera que aquest pugui exercitar els seus drets i, per la seva banda, l’objectiu del curador és salvaguardar i no dilapidar el patrimoni de l’incapacitat. Encara que la sentència d’incapacitació fixarà els límits de la tutela i la curatela, el millor és comptar amb experts advocats per a incapacitació que ens guiïn en el desenvolupament de les nostres funcions com a curadors o tutors. A més, caldrà tenir en compte que la incapacitat pot ser modificada o revertida pel jutge, de manera que és possible que, arribat el moment, no hàgim de continuar exercint com a tutors o curadors.

Declaració d’incapacitat

L’única manera de declarar com a incapaç una persona és mitjançant sentència judicial i en virtut de les causes establertes per llei. Poden resultar causes d’incapacitació aquelles malalties o deficiències psíquiques i/o físiques persistents que impedeixen a una persona governar-se per si mateixa.

Aquesta declaració correspondrà al conjugue o en el seu defecte, als descendents del presumpte incapaç.

En el procediment judicial intervindrà sempre el Ministeri Fiscal, ja sigui com a defensor o per promoure lexpedient.

A Cano Advocats, experts advocats per a incapacitació, tutela i filiació, comptem amb una llarga experiència obtinguda en procediments d’incapacitacions, així com de tuteles i filiacions. Contacteu amb nosaltres en el següent formulari si voleu rebre assessorament personalitzat de la mà d’un advocat expert en Dret de Família.